Regulamin 2 października, 2020 – Opublikowany w: Uncategorized

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE
WWW.AMBER-CAUSE.COM


Regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
działającego w domenie www.amber-cause.com przez AMBRA Natalia Kwiatkowska. z
siedzibą w Gdańsku oraz określa zasady i warunki świadczenia przez AMBRA Natalia
Kwiatkowska. z siedzibą w Gdańsku nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

I. Postanowienia Ogólne 1. Definicje:
Administrator Danych Osobowych – AMBRA Natalia Kwiatkowska z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk; wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 584-256-34-91, REGON: 221086810;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże
je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;
Dostawca – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek)
wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;
Dowód zakupu/dowód zawarcia transakcji – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód
potwierdzający zakup Towaru;
Klient/Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym;
Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie
dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego;
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na
umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres email najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.amber-cause.com;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;
Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.amber-cause.com;
Sprzedawca – AMBRA Natalia Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
NIP: 584-256-34-91, REGON: 221086810, zwaną dalej marką Amber Cause Jewellery
Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi
Sklep Internetowy;
Towar – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu, do którego
można złożyć Zamówienie;
Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Sprzedawcą a
Klientem w ramach Sklepu Internetowego;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014r., poz. 827, z późniejszymi zmianami);
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub zarejestrowana w Serwisie korzystająca
z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu.
Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym www.amber-cause.com
zgodnie z Regulaminem.

2. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży Towarów dokonywanej w inny
sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i
obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług:
a. zasady rejestracji, logowania i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym; b. zasady i warunki dokonywania Zamówień Towarów w Sklepie Internetowym;
c. zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży przy pomocy usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego;
d. zasady prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę;
e. zasady świadczenia usługi newsletter drogę elektroniczną.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).

5. Sprzedawca udostępnia Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet i Strony
Internetowej Sklepu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz
ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy
korzystają ze Sklepu Internetowego.

9. Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:
a. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;
b. nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;
c. wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;
d. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;
e. nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
11. W sytuacji sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z prawem właściwym dla Kupującego będącego Konsumentem spoza Unii Europejskiej, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w danym kraju Konsumenta.

II. Dokonywanie i realizacja Zamówień

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe siedem dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 paragrafu II („Dokonywanie i realizacja Zamówień”) niniejszego Regulaminu.
3. Klient może dokonywać Zamówień bez uprzedniego dokonania rejestracji oraz po
dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest koniecznym warunkiem składania przez Klientów
Zamówień w Sklepie Internetowym.
4. Rejestracja pozwala na utworzenie indywidualnego Konta Klienta, dzięki czemu Klient
może korzystać z szeregu dodatkowych funkcji pozwalających między innymi na
oszczędzaniu czasu przy dokonywaniu kolejnych Zamówień. Rejestracja Klienta następuje
poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na
Stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym
Zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem – adresem poczty
elektronicznej/e-mail Klienta) i hasłem ustalonym przez niego w formularzu rejestracyjnym.
Login oraz hasło, które powinno mieć nie mniej niż 6 znaków, stanowią dane poufne.
Aktualizowanie lub modyfikowanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym może
być dokonywane przez Klienta przy wykorzystaniu hasła i loginu służących logowaniu się
przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.
5. W trakcie rejestracji, lub w innym momencie korzystania z Serwisu, Klient może wyrazić
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w celu
przesyłania w formie elektronicznej informacji handlowych i marketingowych oraz w celu
otrzymywania materiałów Sprzedawcy w formie elektronicznej – newslettera, o którym
mowa w punkcie IX niniejszego Regulaminu. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.
6. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient
otrzymuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wyszczególniony
w formularzu rejestracyjnym informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest
równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi
prowadzenia Konta Klienta. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym
jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych
dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez
usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez
Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: bok@amber-cause.com.
7. W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient winien
wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na
podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.
8. Składanie Zamówienia jest dokonywane przy wykorzystaniu formularza Zamówienia
dostępnego po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub
przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez dokonywania
rejestracji. Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka zawierającego
Towary będące przedmiotem Zamówienia.
9. W przypadku niektórych produktów marki Amber Cause można (a w niektórych
przypadkach jest to niezbędne) skorzystać na etapie kompletowania Zamówienia z
dodatkowych możliwości oferowanych przez Sklep Internetowy, takich jak: wybór kamienia,
wybór rodzaju i koloru zawieszki, wybór koloru łańcuszka i nitki oraz określenie rozmiaru
wyrobu. Funkcje te są widoczne na Stronie Sklepu Internetowego. Zamównienia
indywidualne, są przyjmowane wyłącznie poprzez kontakt e-mailowy: bok@amber-cause.com
10. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w
formularzu Zamówienia oraz wskazaniu przez niego sposoby dostawy i formy płatności
pojawi się
na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia zawierające między innymi
następujące dane:
a. zamawiany Towar lub Towary;
b. cena jednostkowa poszczególnych Towarów oraz cena zbiorcza w przypadku zamawiania
więcej niż jednego Towaru;
c. koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta.
11. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk: „Zapłać”.
12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia ze
Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów, których dotyczy Zamówienie.
13. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres
poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia
(„Potwierdzenie” lub „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”). Umowa sprzedaży Towaru
zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej
wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajdzie się
między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient oraz wymagane informacje, o
których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta oraz informacje o
Administratorze Danych Osobowych.
14. Sprzedawca informuje Klienta, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego
Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym
Regulaminie, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub
zrezygnować z zamówionego Towaru lub całości Zamówienia.
15. Zamówienia Towarów mogą być składane w ciągu całej doby. W przypadku, gdy
Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w dniu roboczym pomiędzy
godzinami 24:01 a 16:00 przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w tym samym dniu.
W każdym innym przypadku przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w pierwszym
Dniu roboczym następującym bezpośrednio po Dniu roboczym, w którym Klient otrzymał
Potwierdzenie.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub
też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do
uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń, w każdym z następujących przypadków:
a. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w
nieprawidłowy sposób;
b. zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
17. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji
Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty
elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni roboczych następujących bezpośrednio
po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku
Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów
dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta).
18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego
ceny przez Klienta.
III. Ceny, koszty dostawy oraz metody i warunki płatności
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (mogą być również
określone w euro, w przypadku, gdy Kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów
dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić obowiązek zapłaty przez
Kupującego cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju
przeznaczenia. W celu sprawdzenia opłat związanych z odprawą celną oraz związanymi z nią
kosztami Kupujący proszony jest o kontakt z lokalnym Urzędem Celnym.
3. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed
złożeniem Zamówienia, co następuje poprzez kliknięcie w przycisk: „Zapłać”.
4. Do każdego Zamówienia na terenie Polski dołączany jest Dowód zakupu (rachunek,
paragon lub faktura VAT).
5. Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane Towary:
a. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy mBank
S.A., numer: 30 1140 2004 0000 340275529873, AMBRA Natalia Kwiatkowska, ul.
Waryńskiego 26/27, 80-3433 Gdańsk,
b. płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard (za pośrednictwem Tpay),c.
płatność internetową – Tpay – dla zamówień z dostawą na terenie Polski,
c. płatność internetowa- Blik dla zamówień z dostawą na terenie Polski
d. płatność internetowa- karta kredytowa dla zamówień z dostawą poza granicę Polski.
6. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym Sprzedawca prosi o
zamieszczenie w poleceniu przelewu imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 6 a), b), c) i d) niniejszego
paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia
Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku
bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym
Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną.
8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego
www.amber-cause.com na terenie Polski obsługiwane są za pośrednictwem platformy TPay,
która należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
któr
IV. Dostawa
1. Na terenie Polski Klient może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych
Towarów:
a. dostarczenie Towarów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez firmę
kurierską DPD
b. dostarczenie Towarów do paczkomatu InPost wybranego przez Klienta na etapie składania
Zamówienia.
2. Dostawa poza granicę Polski odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD, DHL, UPS w zależności który kraj jest krajem dostawy na adres
wskazany w zamówieniu.
3. Czas doręczenia Zamówienia poza granicę Polski zależy od kraju dostawy. W celu
sprawdzenia przybliżonego czasu doręczenia Klient proszony jest o kontakt e-mailowy:
bok@amber-cause.com.
4. Wyboru sposobu dostarczenia Towarów dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
5. Koszty dostawy Towarów ponosi Klient.
6. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Towarów na terytorium Polski, jeżeli
wartość Zamówienia przekracza 399 zł.
7. Klient jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia. W przypadku
wysyłki poza granice kraju – Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy ustalany jest
indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad.
9. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.
10. Dostawa Towaru na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do
7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez
Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. Powyższe postanowienia nie dotyczą sytuacji określonej w punkcie 12
niniejszego paragrafu.
11. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca
zostawia awizo (dotyczy sytuacji, gdy Klient wybrał dostawę Towarów za pośrednictwem
kuriera DPD). Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.
12. W związku z tym, że wszystkie Towary marki Amber Cause wykonywane są ręcznie,
może się zdarzyć w uzasadnionych przypadkach (dotyczyć to może w szczególności
Towarów wchodzących w skład niektórych kolekcji oferowanych przez Sprzedawcę), że czas
realizacji Zamówienia przedłuży się. W takiej sytuacji Klientowi zostanie przesłana (w Dniu
roboczym następującym bezpośrednio po dniu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienie
złożonego przez Klienta) na podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia.
Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego
Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty
elektronicznej (e-mail) bok@amber-cause.com. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez
Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta)
w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma
rezygnację Klienta ze złożonego Zamówienia.
14. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód
zakupu/zawarcia transakcji (paragon fiskalny, faktura VAT).
15. Przy odbiorze przesyłki Klient może sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z
dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie
stwierdzenia takich okoliczności Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak
najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem numeru telefonu znajdującego się na
Stronie Internetowej Sklepu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): bok@ambercause.com. Niesprawdzenie przesyłki i brak odmowy przyjęcia przesyłki nie wstrzymuje
ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura
reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
V. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży
1. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii
Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
2. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania poza terytorium Unii
Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru
3. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
e. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte
przez Klienta,
f. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli,
h. umów, w których Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy
przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu
opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu,
wystarczy złożenie oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową. W celu
ułatwienia procedury odstąpienia Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego
wzór oświadczenia – Załącznik nr 1, skorzystanie, z którego nie jest obowiązkowe i pozostaje
do uznania Klienta.
5. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od
daty złożenia odstąpienia.
6. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru
niezwłocznie, nie później niż w terminie w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał
oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za
pobraniem nie będą przyjmowane.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących
konsumentami – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest
bezwzględnie wyłączone.
VI. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową
zakupionego przez niego Towaru.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. W przypadku
stwierdzenia wady Towaru Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny
od wad, obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od umowy sprzedaży.
3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować
o tym Sprzedawcę.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Towaru, datę jej powstania
oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia
na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2, skorzystanie, z którego nie jest obowiązkowe
i pozostaje do uznania Klienta.
5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru. 6. Reklamacje należy
kierować na adres:
AMBRA Natalia Kwiatkowska, ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk lub drogą poczty
elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: bok@amber-cause.com.
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.
Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu
terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2
lat od wydania Produktu Klientowi.
VII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego, w tym przerw w
funkcjonowania Stron Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać na następujący adres:
AMBRA Natalia Kwiatkowska, ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk lub drogą poczty
elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: bok@amber-cause.com
2. Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot (w tym rodzaj nieprawidłowości
w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego), datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i
nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.
3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.
VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami
posiadającymi status Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie w
przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych strat
przez Klienta.
IX. Newsletter
1. Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi newslettera świadczonej drogą
elektroniczną („newsletter”).
2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej
podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o
dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę, planowanych promocjach
oraz wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.
3. W celu otrzymywania newslettera Klient może podczas rejestracji w Serwisie wyrazić
zgodę na jego otrzymywanie. Zgoda ta jest wyrażana podczas zakładania Konta Klienta lub
też niezależnie od rejestracji on-line. Wyrażenie powyższej zgody przez Klienta jest
dobrowolne.
4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania newslettera, Sprzedawca
przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta
do grona osób, którym będzie przesyłany newsletter.
X. Przetwarzanie danych osobowych Klientów
1. Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez
Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych
informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników
dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i
takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Informacje o celach i zakresie
przetwarzania danych zawiera Klauzula informacyjna. Dane osobowe użytkowników Serwisu
nie są w żadnym przypadku sprzedawane ani
udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych ma charakter dobrowolny.
3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu traktowany jest jako
baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie
bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają
jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich
przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto, jako
Administrator Danych Osobowych zebranych poprzez Serwis, możemy w drodze umowy
powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 28 RODO. Bazy
danych użytkowników zostały zarejestrowane w biurze Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych: nr księgi rejestrowej GIODO: 104977 oraz 104975 (aktualnie Urząd
Ochrony Danych Osobowych).
4. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były
chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa
domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich
przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez
wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@amber-cause.com wraz z
podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.
5. Administratorem Państwa danych osobowych jest AMBRA Natalia Kwiatkowska z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk; wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 584-256-34-91, REGON: 221086810
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w serwisie www.amber-cause.com
– na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało
niemożliwością jego realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez
AMBRA Natalia Kwiatkowska w ramach zawieranych z Państwem umów.
b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie
uzasadnionego interesu AMBRA Natalia Kwiatkowska, do czasu zakończenia umowy lub złożenia
sprzeciwu;
c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o
Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO – prawnie uzasadnionego interesu Amber Cause Natalia Janiszewsk, do czasu
wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie
uzasadnionego interesu AMBRA Natalia Kwiatkowska, przez okres 2 lat od zakończenia umowy;
f) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z prowadzeniem
analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług.
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą
być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach
umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, providerzy płatności on-line.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach
marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z
punktem obsługi klienta, wysyłając maila na adres:
bok@amber-cause.com. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w
dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.amber-cause.com.
XI. Ochrona praw autorskich
1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy)
zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.amber-cause.com są własnością
Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich
prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie
przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.amber-cause.com
w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej,
posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu
internetowego www.amber-cause.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych
oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub
innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko
dopuszczającym się tego procederu.
XII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w punktach 2. i 3., Sprzedawca dołoży
starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz innych usług dostępnych na Stronie
Sklepu Internetowego było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek
internetowych oraz systemów operacyjnych.
2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga (minimalne wymogi techniczne
umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego):
a. dostępu do sieci Internet;
b. stosowania przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Microsoft Internet Explorer 8,
Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11 lub nowszych;
c. posiadania łącza internetowego o przepustowości wynoszącej co najmniej 256 kbit/s; d. w
celu odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.
3. Dla prawidłowego działania Sklepu Internetowego konieczne jest, aby systemy
teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego i zastępuje
poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego, z tym, że postanowienia zawarte
poniżej w punktach 6 -8 stosuje się odpowiednio.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa. 3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w
szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (w tym zmiany ich wykładni lub
interpretacji) lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy
ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i
zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym
przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy
korzystają ze Sklepu Internetowego.
5. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie
informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Głównej Sklepu Internetowego oraz w inny,
wybrany przez Sprzedawcę sposób zapewniający zapoznanie się przez Klientów z tymi
zmianami. Utrzymanie powyższej informacji na Stronie Głównej Sklepu Internetowego
nastąpi przez okres nie krótszy niż 14 Dni roboczych. Ponadto, Klienci, którzy dokonali
rejestracji w Sklepie Internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu przy
pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego
Regulaminu.
6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.
7. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej
treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od
daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu
skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem
zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.
8. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia
tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie
regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
9. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w
miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. W takim
przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
10. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub
porozumienia stron.
11. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w
obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać
z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za
pośrednictwem mediacji, właściwy będzie sąd powszechny, którego właściwość miejscowa i
rzeczowa określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 sierpnia 2020 roku.