REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE WWW.AMBER-CAUSE.COM

Regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 roku. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego w domenie www.amber-cause.com przez AMBRA Natalia Kwiatkowska. z siedzibą w Gdańsku oraz określa zasady i warunki świadczenia przez AMBRA Natalia Kwiatkowska. z siedzibą w Gdańsku nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

I. Postanowienia Ogólne
1. Definicje:
Administrator Danych Osobowych – AMBRA Natalia Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 584-256-34-91, REGON: 221086810;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekażeje Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;
Dostawca – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;
Dowód zakupu/dowód zawarcia transakcji – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru;
Klient/Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym;
Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego;
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres email najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.amber-cause.com;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;
Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.amber-cause.com;
Sprzedawca – AMBRA Natalia Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 584-256-34-91, REGON: 221086810
Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;
Towar – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu, do którego można złożyć Zamówienie;
Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827, z późniejszymi zmianami);
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub zarejestrowana w Serwisie korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu.
Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.

2. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży Towarów dokonywanej w innysposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług:
a. zasady rejestracji, logowania i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym; b. zasady i warunki dokonywania Zamówień Towarów w Sklepie Internetowym;
c. zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży przy pomocy usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego;
d. zasady prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę;
e. zasady świadczenia usługi newsletter drogę elektroniczną.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).

5. Sprzedawca udostępnia Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.

8.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

9. Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:
a. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;
b. nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;
c. wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;
d.przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;
e. nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

11. W sytuacji sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z prawem właściwym dla Kupującego będącego Konsumentem spoza Unii Europejskiej, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w danym kraju Konsumenta.

II. Dokonywanie i realizacja Zamówień

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe siedem dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 paragrafu II („Dokonywanie i realizacja Zamówień”) niniejszego Regulaminu.

3. Klient może dokonywać Zamówień bez uprzedniego dokonania rejestracji oraz po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest koniecznym warunkiem składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym.

4.Rejestracja pozwala na utworzenie indywidualnego Konta Klienta, dzięki czemu Klient może korzystać z szeregu dodatkowych funkcji pozwalających między innymi na oszczędzaniu czasu przy dokonywaniu kolejnych Zamówień. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem – adresem poczty elektronicznej/e-mail Klienta) i hasłem ustalonym przez niego w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło, które powinno mieć nie mniej niż 6 znaków, stanowią dane poufne. Aktualizowanie lub modyfikowanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym może być dokonywane przez Klienta przy wykorzystaniu hasła i loginu służących logowaniu się przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.

5. W trakcie rejestracji, lub w innym momencie korzystania z Serwisu, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w celu przesyłania w formie elektronicznej informacji handlowych i marketingowych oraz w celuotrzymywania materiałów Sprzedawcy w formie elektronicznej – newslettera, o którym mowa w punkcie IX niniejszego Regulaminu. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.

6. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wyszczególniony w formularzu rejestracyjnym informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: bok@amber-cause.com.

7. W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient winien wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.

8. Składanie Zamówienia jest dokonywane przy wykorzystaniu formularza Zamówienia dostępnego po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez dokonywania rejestracji. Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka zawierającego Towary będące przedmiotem Zamówienia.

9. W przypadku niektórych produktów marki AMBRA można (a w niektórych przypadkach jest to niezbędne) skorzystać na etapie kompletowania Zamówienia z dodatkowych możliwości oferowanych przez Sklep Internetowy, takich jak: wybór kamienia, wybór rodzaju i koloru zawieszki, wybór koloru łańcuszka i nitki oraz określenie rozmiaru wyrobu. Funkcje te są widoczne na Stronie Sklepu Internetowego. Zamównienia indywidualne, są przyjmowane wyłącznie poprzez kontakt e-mailowy: bok@ambercause.com

10. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia oraz wskazaniu przez niego sposoby dostawy i formy płatności pojawi się na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia zawierające między innymi następujące dane:
a. zamawiany Towar lub Towary;
b. cena jednostkowa poszczególnych Towarów oraz cena zbiorcza w przypadku zamawiania więcej niż jednego Towaru;
c. koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta.

11. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk: „ZAPŁAĆ”.

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów, których dotyczy Zamówienie.

13. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia („Potwierdzenie” lub „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”). Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajdzie się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient oraz wymagane informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta oraz informacje o Administratorze Danych Osobowych.

14. Sprzedawca informuje Klienta, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru lub całości Zamówienia.

15. Zamówienia Towarów mogą być składane w ciągu całej doby. W przypadku, gdy Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w dniu roboczym pomiędzy godzinami 24:01 a 16:00 przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w tym samym dniu. W każdym innym przypadku przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w pierwszym Dniu roboczym następującym bezpośrednio po Dniu roboczym, w którym Klient otrzymał Potwierdzenie.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń, w każdym z następujących przypadków:
a. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
b. zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.

17. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta).

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.

III. Ceny, koszty dostawy oraz metody i warunki płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (mogą być również określone w euro, w przypadku, gdy Kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić obowiązek zapłaty przez Kupującego cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu sprawdzenia opłat związanych z odprawą celną oraz związanymi z nią kosztami Kupujący proszony jest o kontakt z lokalnym Urzędem Celnym.

3. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, co następuje poprzez kliknięcie w przycisk: „ZAPŁAĆ”.

4. Do każdego Zamówienia na terenie Polski dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane Towary:
a. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy mBank S.A., numer: 30 1140 2004 0000 340275529873, AMBRA Natalia Kwiatkowska, ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk,
b. płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard (za pośrednictwem Tpay),c.płatność internetową – Tpay – dla zamówień z dostawą na terenie Polski,
c. płatność internetowa- Blik dla zamówień z dostawą na terenie Polski
d. płatność internetowa- karta kredytowa dla zamówień z dostawą poza granicę Polski,

6. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym Sprzedawca prosi o zamieszczenie w poleceniu przelewu imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 6 a), b), c) i d) niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzeniaZamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną.

8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego www.amber-cause.com na terenie Polski obsługiwane są za pośrednictwem platformy TPay, która należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

IV. Dostawa

1. Na terenie Polski Klient może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
a. dostarczenie Towarów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską DPD oraz INPOST.
b. dostarczenie Towarów do paczkomatu InPost wybranego przez Klienta na etapie składania Zamówienia.

c. odbiór osobisty, Gdańsk, ul Długa 13/15 w godzinach 10-18

2. Dostawa poza granicę Polski odbywa się za pośrednictwem kuriera DHL, DPD, UPS na adres wskazany w zamówieniu, w zależności od kraju dostawy.

3. Czas doręczenia Zamówienia poza granicę Polski zależy od kraju dostawy. W celu sprawdzenia przybliżonego czasu doręczenia Klient proszony jest o kontakt e-mailowy: bok@amber-cause.com.

4. Wyboru sposobu dostarczenia Towarów dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

5. Koszty dostawy Towarów ponosi Klient.

6. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Towarów na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 399 zł.

7. Klient jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju – Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad.

9. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

10. Dostawa Towaru na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności gotówką (za pobraniem) dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie do 7 Dni Roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Powyższe postanowienia nie dotyczą sytuacji określonej w punkcie 12 niniejszego paragrafu.

11. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo (dotyczy sytuacji, gdy Klient wybrał dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera DPD lub INPOST). Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.

12. W związku z tym, że wszystkie Towary marki AMBRA wykonywane są ręcznie,może się zdarzyć w uzasadnionych przypadkach (dotyczyć to może w szczególności Towarów wchodzących w skład niektórych kolekcji oferowanych przez Sprzedawcę), że czas realizacji Zamówienia przedłuży się. W takiej sytuacji Klientowi zostanie przesłana (w Dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienie złożonego przez Klienta) na podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej (e-mail) bok@amber-cause.com Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację Klienta ze złożonego Zamówienia.

14. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zakupu/zawarcia transakcji (paragon fiskalny, faktura VAT).

15.Przy odbiorze przesyłki Klient może sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem numeru telefonu znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): bok@amber-cause.com. Niesprawdzenie przesyłki i brak odmowy przyjęcia przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

V. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru

3. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e.umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
f. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. umów, w których Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową. W celu ułatwienia procedury odstąpienia Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia – Załącznik nr 1, skorzystanie, z którego nie jest obowiązkowe i pozostaje do uznania Klienta.

5. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

6. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru nie później niż w terminie w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od umowy sprzedaży.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz zwrotu/ reklamacji, skorzystanie, z którego nie jest obowiązkowe i pozostaje do uznania Klienta.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru.

6. Reklamacje należy kierować na adres: AMBRA Natalia Kwiatkowska, ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: bok@amber-cause.com.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Klientowi.

VII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego, w tym przerw w funkcjonowania Stron Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać na następujący adres: AMBRA Natalia Kwiatkowska, ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: bok@amber-cause.com

2. Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot (w tym rodzaj nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego), datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadającymi status Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

IX. Newsletter

1.Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi newslettera świadczonej drogą elektroniczną („newsletter”).

2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę, planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.

3. W celu otrzymywania newslettera Klient może podczas rejestracji w Serwisie wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. Zgoda ta jest wyrażana podczas zakładania Konta Klienta lub też niezależnie od rejestracji on-line. Wyrażenie powyższej zgody przez Klienta jest dobrowolne.

4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania newslettera, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany newsletter.

X. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych zawiera Klauzula informacyjna. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są
w żadnym przypadku sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto, jako Administrator Danych Osobowych zebranych poprzez Serwis, możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 28 RODO. Bazy danych użytkowników zostały zarejestrowane w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr księgi rejestrowej GIODO: 104977 oraz 104975 (aktualnie Urząd Ochrony Danych Osobowych).

4. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@amber-cause.com wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.

5.Administratorem Państwa danych osobowych jest AMBRA Natalia Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 584-256-34-91, REGON: 221086810
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w serwisie www.amber-cause.com – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością jego realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez AMBRA Natalia Kwiatkowska w ramach zawieranych z Państwem umów.
b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu AMBRA Natalia Kwiatkowska, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
f)RODO – prawnie uzasadnionego interesu AMBRA Natalia Kwiatkowska, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
g) RODO – prawnieuzasadnionego interesu AMBRA Natalia Kwiatkowska, przez okres 3 lat od zakończenia umowy;
h) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
i) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, providerzy płatności on-line.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody mogą Państwo wysyłać maila na adres: bok@amber-cause.com.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

6.Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.amber-cause.com.

XI. Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.amber-cause.com są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.amber-cause.com w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.amber-cause.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

XII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w punktach 2. i 3., Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz innych usług dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.

2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga (minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego):
a. dostępu do sieci Internet;
b.stosowania przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11 lub nowszych;
c. posiadania łącza internetowego o przepustowości wynoszącej co najmniej 256 kbit/s; d. w celu odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.

3. Dla prawidłowego działania Sklepu Internetowego konieczne jest, aby systemyteleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego, z tym, że postanowienia zawarte poniżej w punktach 6 -8 stosuje się odpowiednio.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (w tym zmiany ich wykładni lub interpretacji) lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

5.Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Głównej Sklepu Internetowego oraz w inny, wybrany przez Sprzedawcę sposób zapewniający zapoznanie się przez Klientów z tymi zmianami. Utrzymanie powyższej informacji na Stronie Głównej Sklepu Internetowego nastąpi przez okres nie krótszy niż 14 Dni roboczych. Ponadto, Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego Regulaminu.

6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.

7. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.

8. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

9. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

10. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.

11. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwy będzie sąd powszechny, którego właściwość miejscowa i rzeczowa określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

×